Nawigacja

Projekty/innowacje edukacyjne

Działania edukacyjne

Projekty/innowacje edukacyjne

Projekty/innowacje w roku 2018/2019


V.  PROJEKT ,,SPORTOWE PRZERWY”

Projekt opracowała i realizuje pani Beata Starosta – nauczyciel wychowania fizycznego.

Aktywność fizyczna odgrywa bardzo istotną rolę w życiu człowieka. Szczególnie ważną i nieocenioną funkcję spełnia w odniesieniu do dzieci i młodzieży. Uprawiając systematycznie aktywność fizyczną, młody człowiek odnosi wiele korzyści owocujących bardziej harmonijnym rozwojem, tężyzną fizyczną i lepszym zdrowiem.

Naszą wspólną misją jest dbanie o właściwy rozwój dzieci i młodzieży. Mając na uwadze ten cel, podejmuję szereg zadań aktywizujących młode pokolenie.

Dlatego, już po raz kolejny realizuję projekt  ,, SPORTOWE PRZERWY” ” adresowany do uczniów klas VI- VIII. Celem ogólnym jest dbanie o wszechstronny rozwój ucznia, jego pasji sportowych, sposobu spędzania wolnego czasu.

Cele szczegółowe to wspieranie harmonijnego rozwoju psychomotorycznego uczniów.

Proponowaną formą zajęć są zajęcia o  charakterze  rekreacyjno – sportowym, które odbywać się będą podczas piętnastominutowych przerw w roku szkolnym 2018/2019.

CELE PROJEKTU

 • Kształtowanie u dzieci umiejętności ruchowych ułatwiających uczestnictwo w rozmaitych formach aktywności fizycznej.

 • Kształtowanie ważnych cech osobowości nastawionych na współpracę, sumienność i wytrwałość.

 • Zapoznanie z regułami zabaw i gier.

 • Zachęcenie uczniów do aktywnego spędzania wolnego czasu.

 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych.

 • Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.

Aktywny udział uczniów w tych zajęciach kształtuje całą gamę cech motorycznych. Poza rozwojem siły, szybkości, koordynacji ruchowej i gibkości uczy myślenia, rozwija poczucie obowiązku i systematyczności, a przede wszystkim świadomą pracę nad rozwijaniem własnych zdolności.


 

IV.  Innowacja pedagogicza – „Wszyscy wszystkim ślą życzenia”

 

Urszula Chachulska-Tomaszczak nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 1 w Koluszkach

Irena Kulińska nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 9 w Knurowie

 

Autorki innowacji : Urszula Chachulska-Tomaszczak, Irena Kulińska

Temat: Wszyscy wszystkim ślą życzenia

Zakres innowacji: lekcje języka polskiego, godziny wychowawcze i zajęcia pozalekcyjne

Czas trwania: 1.09.2018- 15.06.2019

Innowacja realizowana w klasach czwartych (IV b ) Szkoły Podstawowej  nr 1  w Koluszkach i Szkoły Podstawowej  nr 9
w Knurowie

 

 1. Celowość wprowadzenia innowacji

Umiejętność redagowania listów i czytelnego pisania są dużym problemem dla większości uczniów. W klasach biorących udział w innowacji tylko dwie osoby otrzymały listy i kartki pocztowe, a żadne dziecko nie było nadawcą takiej formy wypowiedzi. W dzisiejszych czasach tradycyjne wysyłanie pocztówek czy listów wypierane jest przez korzystanie z różnych technologii komunikacyjnych. Szybciej, łatwiej i taniej napisać jest SMS lub email, często nie zwracając uwagi na poprawność ortograficzną, styl informacji. Sztuka ręcznego pisania listów niestety zanika, a przecież list to świetna szkoła planowania wypowiedzi, zbierania myśli i dobierania słów. Ponadto to bezcenna dzisiaj okazja do szlifowania estetyki własnego pisma odręcznego.

 1. Cele i założenia innowacji

 •  zapoznanie uczniów z charakterystycznymi cechami formy wypowiedzi pisemnej, jaką jest tradycyjny list i pocztówka

 • podniesienie umiejętności pisania i redagowania tych form wypowiedzi pisemnej,

 •  poszerzenie wiedzy uczniów w zakresie ich pasji i zainteresowań,

 • promocja ciekawego stylu życia i podniesienie kultury czasu wolnego.

 • budzenie w uczniach kreatywności,

 • kształtowanie w dzieciach poczucia odpowiedzialności za swoją „Małą  Ojczyznę”,

 • rozwijanie wrażliwości oraz umiejętności plastycznych

 • integracja zespołów klasowych z różnych miast w Polsce

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 •  potrafi zbudować różnego rodzaju zdania,

 • pisze zgodnie z tematem i celem, przy użyciu odpowiednich form wypowiedzi,

 • formułuje wypowiedzi zgodnie ze świadomością celu,

 • wyróżnia części tekstu zgodnie z jego strukturą,

 • poprawnie buduje tekst, stosując środki językowe i przestrzegając norm ortograficznych, gramatycznych i interpunkcyjnych,

 • dostrzega różnice między fonetyczną a graficzna formą wyrazu,

 • czytelnie pisze,

 1. Działania w ramach innowacji

Harmonogram działań:

L.p.

Działanie/tematyka

Termin

1.

Nawiązanie współpracy między  szkołami w Koluszkach i Knurowie

wrzesień

2.

Zgromadzenie niezbędnych dokumentów - zgody oraz wymiana informacji ze szkołą partnerską.

wrzesień

3.

Autoprezentacja - uczniowie tworzą jeden wspólny list, w którym dokonują autoprezentacji społeczności klasowej.

do 10 października

4.

Kartki urodzinowe - indywidualne tworzenie kartek okolicznościowych wraz z oryginalnymi życzeniami.

na bieżąco *

5.

Moja pasja, moje życie - mapa myśli w wykonaniu uczniów

do 20 listopada

6.

Boże Narodzenie - własnoręczne projektowanie kartek świątecznych

grudzień/ kwiecień

7.

W moim mieście się nie nudzę - opis ciekawych miejsc i atrakcji w mieście i okolicy ( wspólna wypowiedź)

styczeń/luty

8.

Ach te kobiety... - chłopcy przygotowują kartki okolicznościowe dla korespondencyjnych koleżanek oraz nauczycielek

marzec

9.

Wielkanoc- własnoręczne projektowanie kartek świątecznych

kwiecień

10.

To był wspaniały rok... - opis przeżyć ( uczniowie wypowiadają się na temat tego, czego się nauczyli, co ich cieszyło i jakie trudności pokonali)

maj

11.

Czy było warto? - klasowy album realizacji projektu

czerwiec

 

* Uczniowie urodzeni we wrześniu - otrzymują kartki możliwie najszybciej po wdrożeniu innowacji, w miesiące wakacyjne - w czerwcu

 


 

III.  Innowacja pedagogiczna  -  SZKOLNY DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY

 

Urszula Chachulska-Tomaszczak, Małgorzata Drabik

Nauczycielki języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 1 w Koluszkach

 

Autorki innowacji : Urszula Chachulska-Tomaszczak, Małgorzata Drabik

Temat: SzkolnyDyskusyjny Klub Filmowy

Zakres innowacji:, zajęcia pozalekcyjne

Czas trwania: 1.09.2018- 2.06.2019

Innowacja realizowana w oddziałach gimnazjalnych.

 

 1. Celowość wprowadzenia innowacji

Realizacja tej innowacji miałaby wspierać uczniów w przygotowanie do ogólnopolskiego konkursu Wiedzy o Filmie i Mediach „Filmowe Łódzkie”. Ma ona na celu przede wszystkim edukację filmową uczniów naszej szkoły.

 1. Cele i założenia innowacji

Cel główny:

 • kształtowanie i doskonalenie umiejętności sprawnego poruszania się

            w świecie kultury filmowej; świadomego i odpowiedzialnego odbioru obrazu;

 • rozwijanie kompetencji młodych widzów w zakresie analizy i interpretacji filmu animowanego

 • pobudzanie do refleksji na temat roli wartości etycznych i estetycznych w życiu współczesnego człowieka

Cele szczegółowe:

 • rozwijanie zainteresowań uczniów oraz ich indywidualnych zdolności; 

 • rozbudzanie potrzeb kulturalnych uczniów;

 • przygotowywanie do udziału w konkursie;

 • wyposażanie uczniów w ogólną wiedzę na temat historii filmu; etapów jego rozwoju, reżyserów, współczesnych tendencji, warsztatu pracy aktora filmowego;

 • zapoznanie uczniów z filmami, które powstawały lub były nakręcone w Łodzi

 • wspieranie wszechstronnego i harmonijnego  rozwoju uczniów poprzez kontakt z filmem,

 • przygotowanie uczniów do odbioru kultury wysokiej i kultury masowej,

 • rozwijanie umiejętności wypowiadania własnego zdania i oceny dzieła filmowego

 • poszerzanie wiedzy na temat rodzajów animacji oraz środków wyrazu filmu animowanego

 1. Działania w ramach innowacji

  • Wspólne oglądanie filmów: Historia kina w Popielawach, Exit, Piotruś i wilk, Biała sukienka, Ćwiczenia warsztatowe, Siedem kobiet w różnym wieku, Pan Tadeusz, Mój rower, Powidoki, Kołysanka, Wszystko może się przytrafić, Z miasta Łodzi, Dekalog I.

 • udział w zajęciach Lekcja w kinie organizowanych przez Centrum Edukacji Filmowej Wołomin

 • spotkanie z Janem Jakubem Kolskim

 • udział w warsztatach organizowanych przez Centralny Gabinet Filmowy

 • przygotowanie prezentacji nt. wybranego filmu związanego z Łodzią i oscarowych sukcesów  Polaków,

 • poznanie sylwetek wybranych twórców polskiego kina: Andrzej Wajda, Marcel Łoziński, Piotr Trzaskalski, Michał Kwieciński, Krzysztof Kieślowski


 

II.   Innowacja pedagogiczna „Uczymy się ratować”
 

Autorzy innowacji : Katarzyna Jeziorska, Aleksandra Januszewska


I. WSTĘP

Każdy człowiek, któremu powierza się bezpieczeństwo, zdrowie i życie drugiego człowiek, powinien nieustannie zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności jaka spoczywa na nim. Odpowiedzialność jest tym większa, im młodszy jest podopieczny.


    Innowacja  z zakresu udzielania pierwszej pomocy opracowany został z myślą o  uczniach  klasy II a i III a.

Uczniowie mogą napotkać we współczesnym  życiu sytuacje, w których potrzebna będzie znajomość podstaw w udzielaniu pomocy drugiemu. Niezmiernie ważne znaczenie w ratowaniu poszkodowanych mają właśnie osoby przypadkowe. Często o dalszych losach decydują pierwsze minuty pomocy. Warto więc znać podstawowe zasady działania podczas wypadków, na które napotykamy w życiu codziennym – tak, aby pomagać a nie szkodzić.
Zajęcia realizowane w ramach innowacji pedagogicznej  mają  za zadanie przygotować uczniów do podejmowania właściwego sposobu pomocy potrzebującym, jak i rozbudzić zainteresowania podstawową wiedzą medyczną. Zadania i formy realizacji zostały dobrane odpowiednio do wieku i stanu wiedzy uczniów. Realizacja innowacji odbywać się będzie w cyklu kształcenia zintegrowanego na zajęciach wychowania fizycznego.

 

II.CELE INNOWACJI:

Celem innowacji jest:
- kształtowanie świadomości i postaw dzieci sprzyjających bezpieczeństwu własnemu i innych oraz przygotowanie dzieci do racjonalnych zachowań w przypadku wystąpienia zagrożeń;
- zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy; 
- kształtowanie postaw prospołecznych i przygotowanie dzieci do samopomocy.

 

Innowacja realizowana będzie od września  2018 r.do czerwca 2019 r.

 


I. . „JEDYNKA” W  OGÓLNOPOLSKIM PROGRAMIE SKS

Od września 2018 roku dodatkowe zajęcia sportowe w ramach  Ogólnopolskiego Programu Szkolnego Klubu Sportowego będą kontynuowane w  Szkole Podstawowej przez panią Beatę Starostę.

Program realizowany jest  od stycznia 2018 roku. Organizatorem  programu  jest Ministerstwo Sportu i Turystki oraz  Szkolny Związek  Sportowy w Łodzi.

Głównym założeniem projektu jest zachęcenie jak największej liczby dzieci i młodzieży do aktywności fizycznej w czasie wolnym oraz upowszechnienie sportu i aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach Programu Szkolnego Klubu Sportowego są prowadzone w różnorodnych i nowoczesnych formach.

Głównym celem Programu Szkolnego Klubu Sportowego  jest umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

Cele Programu Szkolnego Klubu Sportowego to:

- stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież

 - poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości

-  promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży

-  zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży

-  stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży

-  tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży

- optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej

-  promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży.

O trafności  zgłoszenia szkoły do programu świadczy aktywne i liczne uczestnictwo uczniów w zajęciach. W naszej szkole projektem objęte są uczennice klas VI – VIII.

 Za realizację projektu w Szkole Podstawowej nr 1 odpowiada pani Beata Starosta.


Projekty/innowacje w roku 2017/2018


1. Projekt edukacyjny Samorządu Uczniowskiego dla klas I ,,LUBIĘ CZYTAĆ, SŁUCHAĆ, OPOWIADAĆ”
Celem projektu jest r
ozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Koluszkach

Książka jest jednym z najważniejszych środków oddziaływania na osobowość dziecka. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród najmłodszych jest bardzo ważne, gdyż kontakt z lekturą ma ogromny wpływ na rozwój intelektualny i psychiczny człowieka. Dziś w dobie komputerów i telewizji, szczególnie ważne staje się kształtowanie w człowieku nawyku i potrzeby obcowania z książką. Obok rodziny, która jako pierwsza zaszczepia zainteresowania czytelnicze dziecku, bardzo ważną rolę w tym zakresie odgrywa szkoła. Dziecko sięgając po książkę, oczekuje, że spełni ona pokładane w niej nadzieje, zaspokoi potrzeby i oczekiwania.

Niniejszy projekt stwarza uczniowi szansę poznawania świata książki i rozwoju zainteresowań czytelniczych. Pozwala nam wspólnie pracować nad wychowaniem do czytania.

 Założeniem projektu jest rozbudzenie motywacji do sięgania po książki;  rozwijanie aktywności i ciekawości związanej ze światem książki; rozwijanie i poszerzanie wiedzy o świecie; wspomaganie rozwoju emocjonalnego i moralnego dzieci.

Projekt przeznaczony jest dla uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach.  Jego głównym założeniem jest popularyzowanie czytelnictwa i integrowanie społeczności szkolnej. Podjęte przez nas działania mają na celu wdrożenie dzieci do częstych kontaktów z książką i przygotowanie ich do samodzielnego czytania.

Realizacja projektu odbywać się będzie w okresie od października 2017 roku do kwietnia 2018 roku.

Opracowanie i realizacja projektu: Beata Starosta, Katarzyna Krajewska

Współpraca -  Rada Samorządu Uczniowskiego


2.    „Let’s sing and learn” – innowacja z języka angielskiego

Autor innowacji – Ewa Kierska

Innowacja jest wprowadzona wśród uczniów klas szóstych. Zajęcia z języka angielskiego są wzbogacone o różnorodne metody pracy z piosenką, gdyż piosenki są odzwierciedleniem żywego, naturalnego języka, zawierają proste jak i bardziej skomplikowane struktury gramatyczne. Zawierają wiele powtórzeń dzięki czemu są łatwiej zapamiętywane. Prezentują wymowę, akcent i intonację w oryginalnym wydaniu. Są także tym elementem pracy z uczniami, który odrywa od codziennej monotonii ćwiczeń i sprawia, że uczniowie są aktywnie zaangażowani w swoją naukę.

Na wybranych zajęciach edukacyjnych (zależnie od realizowanego tematu, raz w miesiącu) uczniowie będą pracować z piosenką. Innowacja zakłada, że to nauczyciel wybiera piosenkę, ale  możliwe jest przejęcie inicjatywy przez uczniów. Uczniowie będą zachęcani do samodzielnego przygotowania utworu – bohatera lekcji oraz ćwiczeń do niego dopasowanych.

Cele innowacji:

Cele ogólne:

 • promowanie języka angielskiego wśród uczniów

 • podnoszenie motywacji do nauki języka obcego

 •   rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów językiem angielskim

 • uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języka

 • doskonalenie umiejętności językowych (słuchania, czytania, stosowania słownictwa i gramatyki w praktyce, pisania i mówienia)

 • poszerzanie kompetencji językowych z zakresu posługiwania się językiem angielskim

 • rozwijanie zainteresowania uczniów krajami anglojęzycznymi

 • poznanie różnych strategii uczenia się języka obcego

 • rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji

 • rozwijanie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi

 • rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości językowe

 • wdrażanie uczniów do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego


3. „Irlandia w naszej szkole” – projekt z języka angielskiego

Współpraca: Fundacja Kultury Irlandzkiej w Poznaniu, Europejski Program Edukacyjny: Nauka Bez Granic

Projekt został wdrążony przez nauczycieli języka angielskiego: Ewę Kierską, Marzenę Cisowską oraz Martę Świerczyńską

Koordynator projektu: Ewa Kierska

Cele projektu: 

 • Poszerzanie wiedzy na temat Irlandii

 • Promowanie oraz popularyzowanie kultury irlandzkiej wśród uczniów

 • Zachęcanie uczniów do pogłębiania wiedzy  z języka angielskiego

 • Doskonalenie umiejętności językowych tj. czytanie, rozumienie ze słuchu, mówienie

 • Kształtowanie samodzielności w pogłębianiu wiedzy i sprawności językowych

 • Aktywizacja uczniów poprzez rozbudzenie ich wyobraźni oraz zachęcanie do twórczego działania

 • Korzystanie ze źródeł informacji w języku obcym również z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych

 • Rozwijanie zainteresowań

 • Kształtowanie w uczniach otwartości oraz ciekawości wobec innych kultur

W ramach projektu organizowane są wycieczki do Poznania – do siedziby Fundacji Kultury Irlandzkiej, uczestniczenie w warsztatach tematycznie związanych z Irlandią, lekcje przeprowadzone przez panią Schramm- prezes FKI, a także wydarzenia, konkursy organizowane w naszej szkole.


4.     Makewaves- projekt językowy z wykorzystaniem technologii informacyjnych

 1. Nazwa projektu: Makewaves

 2. Miejsce realizacji: platforma społecznościowo- edukacyjna: Makewaves

 3. Uczestnicy projektu- uczniowie klas V-VII

 4. Koordynator projektu: Ewa Kierska

 5. Cele projektu:

 • Rozwijanie w uczniu ciekawości świata

 • Motywowanie ucznia do aktywnego poznawania rzeczywistości, uczenia się i komunikowania w języku angielskim

 • Doskonalenie takich umiejętności językowych jak: czytanie i pisanie oraz rozwijanie słownictwa

 • Kształtowanie postawy otwartości wobec innych kultur

 • Doskonalenie samodzielności w nauce języka obcego poprzez korzystanie z zasobów Internetu, słowników internetowych itd.

 • Aktywizacja uczniów poprzez rozbudzenie ich wyobraźni oraz zachęcanie do twórczego działania

 • Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz doskonalenie umiejętności pracy z nimi

 • Rozwijanie zainteresowania językiem angielskim oraz własnych umiejętności literackich

 • Uczenie odpowiedzialności za własne słowa oraz kulturalnego korzystania z platformy społecznościowej

 1. Opis projektu:

„Makewaves” jest to w pełni bezpieczna platforma- portal społecznościowy, który posługuje się językiem angielskim. Uczniowie rejestrują się jako „reporterzy”, którzy relacjonują wydarzenia (nie tylko szkolne lub klasowe), biorą udział w konkursach, kampaniach organizowanych przez „Makewaves”, prowadzą bloga, umieszczają filmy, zdjęcia, komentują wydarzenia itd. Za wykonane zadania otrzymują odznaki tzw. „badges”, co stanowi dodatkową motywację do pracy na platformie. Uczniowie mają okazję doskonalić swoją znajomość języka angielskiego – używając go nie tylko w klasie, korzystając z zasobów portalu mogą również rozszerzać swoją wiedze o Wielkiej Brytanii- kulturze, świętach, szkole, codziennym życiu ich rówieśników z całego świata (jest to portal międzynarodowy). Korzystanie z „Makewaves” jest całkowicie bezpieczne ponieważ  wszystko co publikuje uczeń – reporter jest sprawdzane przez nauczyciela (treść, ewentualne błędy), który akceptuje, czasem poprawia dany tekst do publikacji.


5. Samodzielnie  i bezpiecznie poruszamy się na drogach

Samodzielnie  i bezpiecznie poruszamy się na drogach to innowacja  o charakterze programowym dla klasy pierwszej i drugiej na rok szkolny 2017/2018.

Problem bezpieczeństwa ruchu drogowego powinien być integralną częścią zadań dydaktyczno- wychowawczych każdej klasy. Zdobyte przez dzieci wiadomości, umiejętności i nawyki w tym zakresie powinny dawać gwarancję prawidłowych ich działań oraz przyczyniać się do wzrostu bezpieczeństwa  i kultury na drogach.  Stąd zrodził się pomysł, aby w pierwszej i drugiej klasie szkoły podstawowej                     położyć nacisk na kształtowanie prawidłowych nawyków i form zachowań z zakresu wychowania komunikacyjnego. Uczeń rozpoczynając naukę szkolną pokonuje wiele barier. Musi nauczyć się samodzielności i odpowiedzialności.

Wychodząc naprzeciw potrzebom edukacyjnym szkoły, dzieci i ich rodziców opracowałyśmy zasady innowacji.

CELE OGÓLNE ujęłyśmy w grupy:

 • poznanie

 • kształtowanie umiejętności

 • kształtowanie postaw

Ustaliłyśmy następujące cele szczegółowe :

UCZNIOWIE:

1.Poznają czynniki zagrażające ich bezpieczeństwu i zdrowiu.

2.Poznają sytuacje, w których występują zagrożenia.

3.Nauczą się prawidłowo reagować w obliczu niebezpieczeństwa.

4.Dowiedzą się, do kogo i po jaką pomoc mogą się zwrócić.

5.Znajdą własny sposób na włączenie się w propagowanie bezpieczeństwa.

6.Nauczą się pracować w grupie.

W wyniku tych działań dzieci zostaną ukierunkowane na przewidywanie skutków i konsekwencji zachowania się na ulicy.

Pozytywne zachowanie z punktu widzenia bezpieczeństwa pieszych zamierzamy osiągnąć poprzez stosowanie metod aktywizujących  i różnorodnych form pracy.

Autorki innowacji to: mgr Aleksandra Januszewska,- nauczyciel dyplomowany i mgr Katarzyna Jeziorska,- nauczyciel dyplomowany.

Innowację będą wdrażały w klasie I A oraz II A .


6.    Projekt "Sportowe przerwy"

W miesiącu październiku  wdrożony został do realizacji  projekt ,,SPORTOWE PRZERWY” adresowany do uczniów klas V- VII. Celem głównym projektu jest wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia poprzez doskonalenie własnych  umiejętności, kształtowanie nawyku aktywnego wypoczynku, zachęcenie jak największej liczby młodzieży do udziału w kulturze fizycznej, promocji zdrowia i zdrowego trybu życia oraz upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.

Podczas realizacji projektu realizowane będą zagadnienia z gier zespołowych jako te, które dostarczają uczniom najwięcej radości i satysfakcji. Zajęcia mają charakter rekreacyjno – sportowy i odbywać się będą podczas piętnastominutowych przerw. Wprowadzenie projektu ma na celu uaktywnić uczniów, promować aktywne spędzanie czasu wolnego, wdrażać ucznia do współpracy i podejmowania inicjatywy na rzecz promowania aktywności fizycznej, angażowanie młodzieży do różnych form aktywności ruchowych, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych, rozwój sprawność kondycyjnej i koordynacyjnej, edukację poprzez sport i integrację.

Projekt opracowała i realizuje p. Beata Starosta – nauczyciel wychowania fizycznego.


7.   Innowacja pedagogiczna - Edukacja przez sztukę

Autorzy innowacji: Paulina Bryszewska, Krzysztof Witkowski

Innowacja jest prowadzona dla klasy 5a Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach. Wychowawcą klasy piątej jest pan Krzysztof Witkowski. Zajęcia teatralne odbywają się 4 razy w miesiącu w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Realizacja innowacji odbywa się od października 2017 roku i potrwa do kwietnia 2018 roku. Edukacja przez sztukę kształtuje postawę aktywnego uczestnika i odbiorcy kultury. Inspiracją do podjęcia działań stały się doświadczenia pedagogiczne z dziećmi. Uczniowie chętnie uczestniczą w przedsięwzięciach teatralnych. Głównymi celami innowacji są wspomaganie rozwoju dziecka i przygotowanie go do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa.

Cele szczegółowe:

-rozwijanie wrażliwości emocjonalnej,

-poznanie i rozwijanie własnych możliwości,

-rozbudzenie wyobraźni,

-wdrażanie do samodzielności,

-pobudzenie do aktywności twórczej,

-nauka współpracy w grupie,

-poznanie specyfiki pracy aktora,

-poznanie procesu twórczego nad spektaklem,

-kształtowanie zamiłowania do literatury.


8. Innowacja pedagogiczna  "SPOTKANIA Z X MUZĄ"

 

Sylwia Daszkiewicz

Urszula Chachulska-Tomaszczak

nauczycielki języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 1 w Koluszkach

 

Autorki innowacji : Sylwia Daszkiewicz, Urszula Chachulska-Tomaszczak

Temat: Spotkania z X Muzą

Zakres innowacji: język polski, zajęcia pozalekcyjne

Czas trwania: 1.09.2017- 20.06.2018

Innowacja realizowana w oddziałach gimnazjalnych.

 

 1. Celowość wprowadzenia innowacji

Chciałybyśmy, aby dzięki poszerzeniu wiedzy o filmie,  nasi uczniowie stali się odpowiedzialnymi i świadomymi znawcami kultury obrazu i reżyserami – amatorami, gotowymi stawić czoła trudnym zadaniom twórcy filmu.

 

 1. Cele i założenia innowacji

Cel główny:

 • kształtowanie i doskonalenie umiejętności sprawnego poruszania się

w świecie kultury filmowej; świadomego i odpowiedzialnego odbioru obrazu; rozwijanie umiejętności społecznych ucznia.

 • rozwijanie kompetencji młodych widzów w zakresie analizy i interpretacji filmu animowanego

 • pobudzanie do refleksji na temat roli wartości etycznych i estetycznych w życiu współczesnego człowieka

Cele szczegółowe:

 • rozwijanie zainteresowań uczniów oraz ich indywidualnych zdolności; 

 • rozbudzanie potrzeb kulturalnych uczniów;

 • przygotowywanie do udziału w konkursach;

 • wyposażanie uczniów w ogólną wiedzę na temat historii filmu; etapów jego rozwoju, reżyserów, współczesnych tendencji, warsztatu pracy aktora filmowego;

 • nabycie umiejętności pracy w zespole, współtworzenia dzieła filmowego;

 • kształtowanie umiejętności wykorzystania programów komputerowych do montażu filmu;

 • posługiwanie się nowoczesnymi środkami technicznymi: komputerem (Internetem), aparatem cyfrowym, kamerą cyfrową;

 • wspieranie wszechstronnego i harmonijnego  rozwoju uczniów poprzez kontakt z filmem,

 • przygotowanie uczniów do odbioru kultury wysokiej i kultury masowej,

 • rozwijanie umiejętności wypowiadania własnego zdania i oceny dzieła filmowego

 • poszerzanie wiedzy na temat rodzajów animacji oraz środków wyrazu filmu animowanego

 

 1. Działania w ramach innowacji

    • wycieczka do Muzeum Kinematografii w Łodzi

    • wycieczka do studia SEMAFOR w Łodzi

    • wyjazd do Łódzkiej Szkoły Filmowej

    • wyjazdy do kina w Łodzi oraz wyjścia do kina Odeon w Koluszkach

    • spotkania z aktorem, charakteryzatorem, operatorem

    • udział w zajęciach Lekcja w kinie organizowanych przez Centrum Edukacji Filmowej Wołomin


9. Innowacja pedagogiczna  "Piłka w grze” – „Ball im Spiel”

 

Ilona Dziedziczak

Urszula Chachulska-Tomaszczak

Nauczycielki języka niemieckiego w Szkole Podstawowej nr 1 w Koluszkach

Autorki innowacji : Ilona Dziedziczak, Urszula Chachulska-Tomaszczak

Temat: Piłka w grze – Ball im Spiel

Czas trwania: 20.10.2017- 20.06.2018

Innowacja realizowana w oddziałach gimnazjalnych, w klasie o profilu sportowym 2 c

 

 1. Celowość wprowadzenia innowacji

Nasza innowacja łączy piłkę nożną i język niemiecki. Ta kombinacja pozwala w lekki  sposób uczyć się języka niemieckiego, obudzić w uczniach zainteresowanie i nowe motywacje do nauki. Innowacja poszerza horyzonty oraz rozwija umiejętność pracy w zespole.

Połączenie nauki języka niemieckiego z piłką nożną będzie to współpraca między przedmiotowa – przede wszystkim nauczycieli języka niemieckiego i sportu.

 

 1. Cele i założenia innowacji

Cel główny:

 • popularyzacja nauczania między przedmiotowego

 • rozwijanie kompetencji językowych, w zakresie języka niemieckiego jako drugiego języka obcego, umożliwiających porozumiewanie się i wykorzystywaniu znajomości  tego języka w porozumiewaniu się.

 • nawiązanie  kontaktu z klubami piłkarskimi z Niemiec i polskimi piłkarzami grającymi w niemieckich klubach

 • doskonalenie umiejętności redagowania tekstów  w języku niemieckim

 • rozwijanie umiejętności stosowania języka obcego jako narzędzia przy wykonywaniu zespołowych projektów

 • umiejętne wykorzystanie technologii komputerowej i Internetu przy realizacji zadań

Cele szczegółowe:

Uczniowie:

 • nabierają pozytywnego nastawienia do Niemiec i języka niemieckiego

 • zwiększają swoją motywację do nauki języka niemieckiego

 • poznają aktualny obraz Niemiec: kulturę piłki nożnej w Niemczech

 • potrafią komunikować się w języku niemieckim

 • potrafią pisać maile związane ze sportem

 • umieją samodzielnie poszukiwać informacji w Internecie.

Cele wychowawcze: 

 

 • motywowanie uczniów do nauki języka obcego

 • rozwijanie umiejętności pracy w grupie

 • rozwijanie umiejętności prezentowania swoich osiągnięć językowych

 • uatrakcyjnienie zajęć języka niemieckiego

 • zachęcanie uczniów do poszerzania swoich umiejętności językowych

 • zachęcanie uczniów do poznania kraju naszych zachodnich sąsiadów


10. Projekt międzynarodowy z języka niemieckiego „Das Bild der Anderen”

Uczniowie klasy 2D (gimnazjum), uczący się języka niemieckiego, biorą udział w międzynarodowym projekcie Goethe-Institut „Das Bild der Anderen”.

Projekt „Das Bild der Anderen” polega na wymianie e-maili w języku niemieckim z rówieśnikami z innych krajów, będących na tym samym poziomie kompetencji językowych. Uczniowie z klasy 2D korespondują z uczniami z Włoch. Projekt ma na celu nie tylko poszerzanie znajomości języka niemieckiego, ale dzięki wymianie maili uczestnicy mogą dowiedzieć się, jak żyją ich rówieśnicy w innych krajach na całym świecie. Polscy uczniowie zapoznają swoich kolegów z Włoch z polską kulturą i obyczajami. Celem projektu jest wprowadzenie do tradycyjnej lekcji języka niemieckiego, opartej w głównej mierze na ustnej komunikacji, możliwości nadania jej autentycznego pisemnego wymiaru. Istotne jest również zmotywowanie uczniów, już po pierwszym roku nauki języka niemieckiego, do pisania listów za pośrednictwem Internetu.

Nauczyciel języka niemieckiego  Ilona Dziedziczak


11. Wymiana międzynarodowa uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach ze szkołą partnerską z Niemiec w Ihringen

Od 2005 roku tradycją naszej szkoły - jest organizowanie wymian młodzieży ze szkołami z Niemiec. Przez wiele lat nasza szkoła współpracowała ze szkołą z Böblingen. W 2015 roku nauczycielka języka niemieckiego Ilona Dziedziczak nawiązała kontakt ze szkołą Neunlindenschule w niemieckim Ihringen, czego efektem było zorganizowanie pierwszego wspólnego spotkania w 2016 r. uczniów z Polski i nowymi partnerami z Niemiec. Kolejnym etapem projektu był przyjazd w maju 2017 roku uczniów z Niemiec do Polski. Nasza współpraca ze szkołą partnerską ciągle się rozwija, czego efektem jest kolejny wyjazd naszych uczniów do Niemiec.

W dniach 08. maja – 15. maja 2018r. 20 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z opiekunami p. Iloną Dziedziczak, p. Urszulą Chachulską–Tomaszczak oraz p. Ewą Kierską poleci do Niemiec do szkoły partnerskiej Neunlindenschule w Ihringen. Celem wymiany jest propagowanie nauki języków obcych, poznanie kultury i życia codziennego rówieśników z Niemiec oraz przełamywanie stereotypów oraz barier językowych. Atrakcje, które zaplanowali dla nas gospodarze z Niemiec to m.in. zwiedzanie Freiburga oraz jego okolic, a także miasteczko Colmar we Francji, czy park rozrywki EuropaPark, a także zajęcia w szkole niemieckiej, warsztaty plastyczne, techniczne itp. Uczniowie z Polski, którzy biorą udział w wymianie są zawsze wspaniałymi ambasadorami Koluszek i Polski w Niemczech, co potwierdza fakt, iż nas niemieccy partnerzy pragną podtrzymać współpracę z naszą szkołą i odwiedzić nasze miasto i kraj. 


12. Projekt czytelniczy „Czytanie to rozrywka i zabawa”

Autorzy projektu:
mgr Aleksandra Januszewska

mgr Paulina Bryszewska

Budzenie i kształtowanie zainteresowań czytelniczych u dzieci powinno być wspólną troską nauczycieli i rodziców. Mądre książki są też nośnikami uniwersalnych wartości moralnych. Czytanie uczy odróżniania dobra od zła i zachęca do refleksji nad konsekwencjami własnych słów i czynów. Założeniem projektu czytelniczego jest rozwijanie u dzieci kontaktu z książką w taki sposób, aby czytanie tekstu literackiego stało się przygodą, która rozbudza ich wyobraźnię. Realizacja projektu odbywa się od października 2017 roku
i potrwa do maja 2018 roku. Inspiracją do podjęcia działań były potrzeby edukacyjne dzieci. Głównymi celami projektu są rozbudzenie u dzieci chęci do samodzielnego sięgania po książki, popularyzowanie czytelnictwa oraz integracja zespołów klasowych. Projekt czytelniczy jest skierowany do uczniów z klas 2a i 5a.

Cele szczegółowe

 • rozbudzanie dziecięcej wyobraźni

 • zachęcenie do częstego korzystania z zasobów szkolnej biblioteki

 • rozwijanie zdolności plastycznych, literackich, teatralnych,

 • kształtowanie gustów czytelniczych, zdobycie wiedzy na temat historii książki

 • wyrabianie nawyków pożytecznego spędzania czasu wolnego,

 • poprawnego prezentowania treści odczytywanych na głos,

 • poznanie historii książki,

 • wyrobienie u dzieci gotowości do niesienia pomocy.


13. „JEDYNKA” W  OGÓLNOPOLSKIM PROGRAMIE SKS

  Wychodząc naprzeciw potrzebom edukacyjnym  dzieci  w  listopadzie 2017 roku  za zgodą  dyrektor szkoły pani Jolanty Dąbrowskiej,   pani  Beata Starosta i pani Renata Chorąży  zgłosiły naszą szkołę do udziału  w ogólnopolskim programie  Szkolny Klub Sportowy.

W styczniu  2018 roku otrzymaliśmy potwierdzenie, że  nasza  szkoła została wybrana do  udział w tym programie. Organizatorem  programu  jest Ministerstwo Sportu i Turystki oraz  Szkolny Związek  Sportowy w Łodzi. Głównym założeniem projektu jest zachęcenie jak największej liczby dzieci i młodzieży do aktywności fizycznej w czasie wolnym.

Cele Programu SKS to:
stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież ;poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości; promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży; zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży; stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży; tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży; optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej; promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży.

 O trafności  zgłoszenia szkoły do programu świadczy aktywne i liczne uczestnictwo uczniów w zajęciach. W naszej szkole projektem objęte są uczennice klas V – VII oraz uczniowie oddziałów gimnazjalnych.

 Za realizację projektu odpowiadają: pani Beata Starosta oraz pani Renata Chorąży.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Koluszkach
  ul. Zagajnikowa 12
  95-040 Koluszki
 • 44 7145837

Galeria zdjęć