Nawigacja

 • - Obrazek 1 - Obrazek 2 - Obrazek 3

  „Godność, wolność, niepodległość”  w Szkole Podstawowej nr 1

  W czerwcu 2018 r. Szkoła  Podstawowa nr 1 w Koluszkach wzięła udział w konkursie MEN na organizację działań w ramach projektu edukacyjnego „Godność, wolność, niepodległość”. Do konkursu zgłoszono 2500 wniosków, spośród których komisja konkursowa wybrała 257 propozycji, w tym projekt działań zgłoszony przez koluszkowską „Jedynkę”. Dzięki temu szkoła pozyskała środki na realizację działań, w kwocie 10000 zł.

  Projekt „Godność, wolność, niepodległość” jest realizowany w ramach rządowego programu wieloletniego „Niepodległa”. Jego celem jest kształtowanie postaw opartych na wspólnych dla Polaków wartościach, jak wolność, godność, solidarność, prawa człowieka, a także wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej i kształtowanie postaw patriotycznych, a także pogłębienie wiedzy historycznej uczniów oraz stworzenie szansy przeżycia historii naszej ojczyzny ,,na żywo’’ poprzez prezentacje, wystawy, gry terenowe i rekonstrukcje. Projekt wpisuje się w obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

  W dniu 19 września 2018 roku odbyła się uroczysta inauguracja projektu edukacyjnego „Godność, wolność, niepodległość”, w której wzięli udział uczniowie klas czwartych, szóstych, siódmych i ósmych. Podczas spotkania pani wicedyrektor Małgorzata Hejchman przedstawiła uczniom cele i zadania, które będą realizowane w ramach projektu. Uczniowie będą uczestniczyli w warsztatach, prezentacjach i wycieczkach edukacyjnych. Odwiedzą Muzeum Historii Wojska Polskiego, tereny związane z bitwą warszawską oraz Muzeum Tradycji Niepodległościowych, będą uczestniczyli w rekonstrukcjach historycznych, przygotują wystawę dla społeczności lokalnej oraz przedstawienie na temat historii dzieci wrzesińskich. Uczniowie klas ósmych, przygotowując prezentacje na temat osiągnięć II Rzeczpospolitej, będą zdobywali i przekazywali innym wiedzę na temat ważnego okresu w dziejach Polski. W realizacji zadań szkoła będzie współpracowała z wieloma instytucjami i organizacjami lokalnymi, w tym ze Stowarzyszeniem „Historia Koluszek”, którego prezes pan Adrian Kut również uczestniczył w inauguracji projektu.

  Następnie uczniowie obejrzeli prezentację ukazującą genezę II Rzeczpospolitej, jej twórców i wydarzenia, które doprowadziły do odrodzenia niepodległej Polski. Najbardziej podobały się archiwalne zdjęcia Koluszek z czasów dwudziestolecia międzywojennego, a także film dokumentalny, prezentujący początki II RP. Uczestnicy spotkania wysłuchali też piosenek patriotycznych, wykonanych przez uczennice klasy V B i III D gimnazjum oraz wspólnie z nimi zaśpiewali Pierwszą Brygadę – hymn Legionów Piłsudskiego. Koordynatorem projektu na terenie szkoły jest Małgorzata Hejchman, działania projektowe będą realizowane pod kierunkiem nauczycieli Anny Malechy, Krzysztofa Witkowskiego oraz Piotra Łyszkowicza we współpracy z wychowawcami klas.

  foto

 • Uczniowie klas drugich na Festiwalu Filmu Irlandzkiego

  Uczniowie klas drugich na Festiwalu Filmu Irlandzkiego

  W piątek 21 września uczniowie klas drugich pod opieką swoich wychowawców: p. Katarzyny Jeziorskiej, Anetty Michalak, Małgorzaty Waleskiej praz p. Ewy Kierskiej uczestniczyli w projekcji filmu pt: „Sekrety Morza”, zorganizowanej w ramach Festiwalu Filmu Irlandzkiego w kinie Charlie, w Łodzi. Po projekcji uczniowie wzięli udział w warsztatach plastycznych, których tematem przewodnim było morze oraz bohaterowie filmu. Festiwal Filmu Irlandzkiego został przygotowany przez Fundację Kultury Irlandzkiej, z którą  nasza szkoła współpracuje kolejny rok i realizuje zadania w ramach projektu „Irlandia w szkole”.

  foto

 • Bezpieczna droga do szkoły

  Bezpieczna droga do szkoły

    19 września uczniowie klasy III b pod kierunkiem wychowawczyni p. Bożeny Salińskiej zaprezentowali uczniom klas pierwszych inscenizację słowno – muzyczną pod hasłem ”Bezpieczna droga do szkoły”. Wierszem i piosenką przypomnieli młodszym kolegom właściwe zasady przechodzenia przez jezdnię, zapoznali ze znakami drogowymi oraz przedstawili prawidłowe zachowania w różnych sytuacjach, które mogą spotkać małego użytkownika drogi. Wesołe piosenki, improwizacja ruchowa, a na koniec upominki w postaci „niestraszkowych odblasków” bardzo spodobały się pierwszoklasistom.

  foto

 • „JEDYNKA” W OGÓLNOPOLSKIM PROGRAMIE SKS

  „JEDYNKA” W OGÓLNOPOLSKIM PROGRAMIE SKS

  Od września 2018 roku dodatkowe zajęcia sportowe w ramach  Ogólnopolskiego Programu Szkolnego Klubu Sportowego będą kontynuowane w  Szkole Podstawowej przez panią Beatę Starostę.

  Program realizowany jest  od stycznia 2018 roku. Organizatorem  programu  jest Ministerstwo Sportu i Turystki oraz  Szkolny Związek  Sportowy w Łodzi.

  Głównym założeniem projektu jest zachęcenie jak największej liczby dzieci i młodzieży do aktywności fizycznej w czasie wolnym oraz upowszechnienie sportu i aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach Programu Szkolnego Klubu Sportowego są prowadzone w różnorodnych i nowoczesnych formach.

  Głównym celem Programu Szkolnego Klubu Sportowego  jest umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

  Cele Programu Szkolnego Klubu Sportowego to:

  - stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież

   - poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości

  -  promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży

  -  zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży

  -  stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży

  -  tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży

  - optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej

  -  promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży.

  O trafności  zgłoszenia szkoły do programu świadczy aktywne i liczne uczestnictwo uczniów w zajęciach. W naszej szkole projektem objęte są uczennice klas VI – VIII.

   Za realizację projektu w Szkole Podstawowej nr 1 odpowiada pani Beata Starosta.

 • "Tu stacja Koluszki. Niepodległość i my’’

   "Tu stacja Koluszki. Niepodległość i my’’ - Obrazek 1

  "Tu stacja Koluszki. Niepodległość i my’’ - Obrazek 2

  7 września 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 1 odbyła się inauguracja projektu  ,,Tu stacja Koluszki. Niepodległość i my’’ realizowanego w ramach Ogólnopolskiego Programu „Na 100 Niepodległa” Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego im. J.K. Steczkowskiego.

  Projekt będzie realizowany w klasach piątych, a jego celem jest pogłębienie wiedzy uczniów na temat historii Polski i historii naszego miasta w kontekście 100 rocznicy odzyskania niepodległości. Dodatkowym celem projektu jest zachęcenie do nawiązania więzi międzypokoleniowych.

   

  Piątoklasiści będą mieli okazję poznać koluszkowskie pomniki i stuletnie drzewa w najbliższej okolicy, wezmą udział w warsztatach historycznych „Z orłem w koronie”, połączonych z prezentacją mundurów żołnierskich z różnych epok oraz w zajęciach  bibliotecznych „By nie zginęła” dotyczących roli kultury polskiej w okresie rozbiorów. Uczniowie klas piątych pojadą również na edukacyjną wycieczkę do Muzeum Niepodległości Łodzi. Będą mogli spróbować swoich sił w konkursach: recytatorskim, plastycznym, fotograficznym oraz w quizie ”Kocham Cię, Polsko”. Przygotują międzypokoleniowe przedstawienie teatralne, wezmą też udział w turnieju sportowym „Retro Fair Play”. Wszystkie działania projektowe zostaną sfinansowane ze środków Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego. Na realizację projektu Kapitula konkursu grantowego przyznała Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Edukacyjnych „Wektor” grant w wysokości 10.000 zł.

  Pierwsze spotkanie uczestników projektu miało za zadanie zapoznać ich z przesłaniem i zadaniami projektowymi, które przedstawiła pani wicedyrektor Danuta Pecyna, koordynator projektu. Następnie uczniowie obejrzeli prezentację poświęconą historycznym okolicznościom odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku i wzięli udział w quizie. Spotkanie zakończyliśmy wspólnym odśpiewaniem słynnej pieśni Legionów Piłsudskiego ,,My, Pierwsza Brygada’’.

  Opiekę historyczną nad projektem sprawować będzie pani Anna Malecha, za działania plastyczne odpowiadać będzie pan Piotr Łyszkowicz. We wszystkie działania projektowe zaangażują się również wychowawcy klas piątych, pani Grażyna Sobieszek, pani Agnieszka Wróbel, pani Katarzyna Wójcik i pan Dariusz Borkowski.  

  foto

 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/19

  Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/19 - Obrazek 1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  W dniu 03.09.2018 r. rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2018/2019. 
  Spotkanie Dyrekcji Szkoły oraz nauczycieli z uczniami i rodzicami odbyło się na sali gimnastyczneJ szkoły w trzech etapach: klasy 3 gimnazjum oraz klasy 7-8 szkoły podstawowej, następnie klasy 4-6, a uroczystość zakończyły klasy 1-3. 

  Wszyskim uczniom życzymy wielu sukcesów i radości w ciągu tego roku.


  Zapraszamy do obserwacji wydarzeń z życia naszej szkoły w serwisie społecznościowym - Facebook pod adresem: www.facebook.com/sp1koluszki 

 • Stypendium szkolne

  Stypendium szkolne

  Informacja o pomocy materialnej dla uczniów w roku szk. 2018/2019

  1. Stypendium szkolne

  Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy występują inne przyczyny, wpływające na sytuację rodziny  jak np. bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka
  lub długotrwała choroba, dysfunkcje, wielodzietność, a także gdy rodzina jest niepełna.

  Wnioski  wraz z potwierdzeniem dyrektora szkoły i zaświadczeniami o dochodach  należy złożyć  do dn. 15 września w Urzędzie Miejskim w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65,
  pokój nr 001 /Referat Edukacji i Informacji/. Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy – do 514 zł netto na osobę w rodzinie.  (Dochód za miesiąc sierpień 2018r.) Szczegółowych informacji na temat stypendium szkolnego udzielają pracownicy Referatu.

  Druki wniosków o przyznanie stypendium można otrzymać w sekretariacie szkoły, u pedagoga szkolnego lub pobrać ze strony internetowej szkoły /w zakładce Kącik Rodzica/Materiały ważne dla Rodzica/

  2. Zasiłek szkolny

  Osoby znajdujące się  przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego mogą ubiegać się również o zasiłek szkolny /wnioski do UM Koluszki, termin uzależniony od zdarzenia losowego/

  3. Dofinansowanie posiłków w stołówce szkolnej.

  W przypadku trudnej sytuacji życiowej rodziny rodzice (opiekunowie prawni) mogą ubiegać się o dofinansowanie posiłków w stołówce szkolnej /obiady/. W tym celu należy jak najszybciej złożyć wnioski wraz z odpowiednią dokumentacją w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koluszkach, ul. Brzezińska 32.

  Kryterium dochodowe – dochód miesięczny nie wyższy  niż 771  zł netto na osobę  w rodzinie.  (Dochód za miesiąc sierpień 2018r.) W uzasadnionych przypadkach rodzice/opiekunowie prawni/, którzy nie otrzymali dofinansowania z MGOPS, a ich sytuacja wymaga takiej formy pomocy, powinni skontaktować się z pedagogiem szkolnym lub kierownikiem świetlicy szkolnej.

   

 • Lista podręczników do religii i WDŻ w roku szkolnym 2018/2019

  Lista podręczników do religii i WDŻ w roku szkolnym 2018/2019

    Wszystkie podręczniki i materiały ćwiczeniowe do przedmiotów obowiązkowych dla uczniów klas I-VIII zostaną zakupione przez szkołę i wypożyczone bądź przekazane uczniom we wrześniu.

  Podręczniki do religii i WDŻ  (Wychowanie do życia w rodzinie) zakupują rodzice.

  Lista podręczników poniżej.

  Klasa I

  ,,Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa’’ – podręcznik i karty pracy
  wydawnictwo: Święty Wojciech
  autorzy: Jan Szpet, Danuta Jackowiak

  Klasa II

  ,,Kochamy Pana Jezusa” – podręcznik i karty pracy
  wydawnictwo: Święty Wojciech
  autorzy: Jan Szpet, Danuta Jackowiak

  Klasa III

  ,,Przyjmujemy Pana Jezusa” – podręcznik i zeszyt ćwiczeń
  wydawnictwo: Święty Wojciech
  autorzy: Jan Szpet, Danuta Jackowiak

  Klasa IV

   „Miejsce pełne bogactw”” – podręcznik i karty pracy
  wydawnictwo: Jedność
  autorzy: K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek

  Klasa V

  ,,Wierzę w Boga” – podręcznik
  wydawnictwo: Święty Wojciech
  autorzy: Jan Szpet, Danuta Jackowiak

  Klasa VI

  ,,Wierzę w Kościół” – podręcznik
  wydawnictwo: Święty Wojciech
  autorzy: Jan Szpet, Danuta Jackowiak

  Klasa VII

  ,,Spotkanie ze słowem” – podręcznik
  wydawnictwo: Święty Wojciech
  autorzy: Jan Szpet, Danuta Jackowiak

  Klasa VIII

  ,,Aby nie ustać w drodze” – podręcznik
  wydawnictwo: Święty Wojciech
  autorzy: Jan Szpet, Danuta Jackowiak

  WDŻ    (klasy IV-VI)

  Zeszyt ćwiczeń (odpowiednio do klas IV- VI) ,,Wędrując ku dorosłości – wychowanie do życia w rodzinie”  autor: T. Król

   

 • Wakacje!!!!

  Wakacje!!!!

    22 czerwca 2018 uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2017/2018.  Klasy gimnazjalne  o godzinie 9, klasy IV –VII o godzinie 10.30, najmłodsi zaś o godzinie 13. Dla klas III gimnazjalnych uroczystość ukończenia gimnazjum odbyła się 21 czerwca 2018. Każda z tych uroczystości przebiegała w podniosłym, a jednocześnie radosnym nastroju. Towarzyszyła nam w tym Zastępca Burmistrza Koluszek – pani Krystyna Lewandowska.
   Najlepsi uczniowie wyróżnieni zostali świadectwami  z czerwonym paskiem i nagrodami. Ci, którzy zostali finalistami lub laureatami konkursów wojewódzkich i ogólnopolskich również uhonorowani zostali wyróżnieniami i nagrodami.

  Na zakończenie każdej z tych uroczystości Pani Dyrektor Jolanta Dąbrowska, gratulując uczniom i ich rodzicom osiągniętych sukcesów oraz życząc wszystkim udanych wakacji, zwróciła szczególną uwagę na bezpieczeństwo w czasie letniego  wypoczynku.

  Wspaniałych, Słonecznych Wakacji!!!!!!

  foto

 • Bezpieczny wypoczynek - informacja MEN

  Bezpieczny wypoczynek - informacja MEN

   Przed rozpoczęciem wakacji Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do

  zapoznania się z „Poradnikiem bezpiecznego wypoczynku” oraz sprawdzenia

  wiarygodności organizatora za pośrednictwem bazy danych o wypoczynku.

   

  Wybierając dla swojego dziecka formę letniego wypoczynku, należy zadbać

  przede wszystkim o sprawdzenie wiarygodności organizatora. MEN stworzyło

  publiczną bazę danych o wypoczynku, za pomocą której każdy rodzic może

  przekonać się, czy dany organizator zgłosił turnus do właściwego

  kuratorium oświaty na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wyjazdu oraz na

  14 dni w przypadku półkolonii i wypoczynku organizowanego za granicą.

   

  Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci, organizator w zgłoszeniu ma obowiązek

  podać, m.in. dane dotyczące miejsca wypoczynku i rodzaju zakwaterowania,

  warunków sanitarno-higienicznych, liczby uczestników, zatrudnionej kadry

  oraz programu pracy z dziećmi. Musi również zapewnić dostęp do opieki

  medycznej.

  Dzięki temu wizytatorzy mogą kontrolować miejsca wypoczynku dzieci i

  młodzieży. Podobne kontrole może przeprowadzić straż pożarna i sanepid,

  zarówno przed rozpoczęciem wypoczynku, jak również w czasie jego

  trwania. W 2018 r. organizatorów wypoczynku będą wspierać także komendy

  policji.

   

  Rodzic, aby czuć się spokojnym o bezpieczeństwo swojego dziecka, przed

  wykupieniem turnusu, może sprawdzić organizatora (czy zgłosił do

  kuratora oświaty wypoczynek) w specjalnie utworzonej wyszukiwarce bazie

  wypoczynku, dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji

  Narodowej www.wypoczynek.men.gov.pl. W ten sposób upewni się, czy

  wypoczynek jest organizowany również zgodnie z obowiązującymi

  przepisami.

   

  W bazie wypoczynku znajdują się wszystkie legalnie organizowane w kraju

  i za granicą obozy, kolonie, półkolonie i inne formy zorganizowanego

  wypoczynku. Do tej pory (stan na 14 czerwca 2018 r.) w bazie wypoczynku

  kuratorzy oświaty zatwierdzili 7 939 zgłoszeń (w kraju 4 633, półkolonie

  2 878, za granicą 428), w którym będzie uczestniczyło łącznie 354 996

  dzieci i młodzieży (w kraju – wyjazd 231 497, półkolonie 116 546, za

  granicą 16 985). Łącznie w 2017 r. z wypoczynku skorzystało 1 484 106

  dzieci

  i młodzieży.

   

  Rodzic z bazy wypoczynku uzyska wiele informacji o organizatorze, m.in.

  jego adres, numer telefonu, e-mail, termin oraz adres lokalizacji

  wypoczynku. Za pośrednictwem bazy informacje o zgłoszonym wypoczynku są

  przesyłane także do służb sprawujących nadzór nad wypoczynkiem na danym

  terenie (kurator oświaty, straż pożarna, sanepid).

   

  Należy pamiętać, że każdy organizator posiada możliwość wydruku, ze

  swojego konta w bazie, potwierdzenia o każdym zgłoszonym wypoczynku,

  które powinien przekazać rodzicom uczestnika.

   

  W przypadku braku informacji w bazie o tym, czy organizator podejmował

  próby zgłoszenia wypoczynku oraz o powodach ewentualnej odmowy kuratora

  oświaty o wpisie danego wypoczynku do publicznej bazy, szczegółowych

  informacji może udzielić kuratorium oświaty.

   

  Bezpieczna opieka

   

  Każdy organizator jest zobowiązany m.in. do zapewnienia bezpiecznych i

  higienicznych warunków wypoczynku oraz zatrudnienia wykwalifikowanej

  kadry sprawującej właściwą opiekę wychowawczą.

   

  Przypominamy, że kierownikiem wypoczynku może być osoba, która spełnia

  łącznie poniższe warunki:

   

  • posiada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,

  • jest pełnoletnia,

  • ma co najmniej średnie wykształcenie (nie dotyczy czynnych

  instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika, pełniących

  funkcję kierownika w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje

  harcerskie),

  • ma zaświadczenie o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku (nie

  dotyczy osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach

  oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza),

  • posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań

  dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych uzyskane w

  okresie ostatnich

  15 lat (nie dotyczy nauczycieli, instruktorów harcerskich w stopniu co

  najmniej podharcmistrza).

  Wychowawcą wypoczynku może zostać osoba, która spełnia łącznie poniższe

  warunki:

  • posiada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,

  • jest pełnoletnia,

  • ma co najmniej średnie wykształcenie (nie dotyczy instruktorów

  harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika, pełniących funkcję

  wychowawcy w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje

  harcerskie),

  • ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku (nie dotyczy nauczycieli, osób

  pracujących z dziećmi w placówkach wsparcia dziennego lub placówkach

  opiekuńczo-wychowawczych, instruktorów harcerskich w stopniu, co

  najmniej przewodnika, trenerów i instruktorów sportu, którzy uzyskali

  tytuł przed 2013 r.).

   

  Warto zwrócić uwagę na to, że rodzice mają prawo wymagać od

  organizatora, z którym wyjeżdża ich dziecko, aby przed wyjazdem

  przedstawił on warunki pobytu i podpisał umowę. Obowiązkiem organizatora

  jest również przekazanie rodzicom i opiekunom wszystkich istotnych

  informacji o wypoczynku i ewentualnych dodatkowych wymaganiach, w tym

  przedstawienie wydruku potwierdzenia o zgłoszonym danym wypoczynku.

   

  Rodzic powinien również pamiętać o dokładnym wypełnieniu Karty

  kwalifikacyjnej uczestnika Wypoczynku, która zawiera niezbędne

  informacje o dziecku. Kartę trzeba przekazać organizatorowi wypoczynku

  przed wyjazdem.

   

  Spakuj dziecku odpowiedni bagaż

   

  Przed samym wyjazdem bardzo ważne jest odpowiednie skompletowanie

  bagażu. Istotne jest, aby – w zależności od charakteru wypoczynku –

  dopasować odpowiednio: plecak, walizkę lub dużą torbę na ramię. Jeżeli

  kolonie będą w kurorcie, praktyczniejsza okaże się walizka – dziecko nie

  będzie musiało jej dźwigało. Gdy natomiast dzieci jadą np. pociągiem w

  góry, a od stacji będzie spory kawałek do przejścia, lepszym

  rozwiązaniem jest plecak (doskonale sprawdza się także na obozach). Z

  kolei torba na ramię będzie praktyczna, jeśli kolonie są np. w lesie, a

  do ośrodka prowadzi piaszczysta droga. Zdarza się bowiem, że w pobliżu

  nie ma osoby, która pomoże nieść bagaż. Jeżeli jest to wyjazd o

  charakterze sportowym, wymagany będzie odpowiedni sprzęt (np. rower,

  rolki, narty). Należy go wybrać, uwzględniając warunki fizyczne i

  umiejętności dziecka.

   

  Zachęcamy również wszystkich do pobrania listy rzeczy, jakie powinny się

  znaleźć w bagażu dziecka. Takie zestawienie publikujemy na stronie

  www.men.gov.pl.

   

  „Poradnik bezpiecznego wypoczynku”

   

  Aby pomóc rodzicom, ale także dzieciom i młodzieży w odpowiednim

  przygotowaniu się do wakacyjnych wyjazdów, polecamy „Poradnik

  bezpiecznego wypoczynku”. Można w nim znaleźć najważniejsze informacje

  dla rodziców i opiekunów dotyczące letniego i zimowego wypoczynku. Warto

  zapoznać się z poradami dotyczącymi m.in.: zasad organizowania oraz

  nadzorowania wypoczynku dzieci i młodzieży, bezpieczeństwa w podróży,

  wyboru odpowiedniej oferty i kwalifikacji kadry. Poradnik można znaleźć

  na www.wypoczynek.men.gov.pl

   

  Niepokojące sygnały o przebiegu wypoczynku?

   

  Jeżeli do rodziców docierają niepokojące sygnały o okolicznościach, czy

  warunkach lub sytuacjach, np. na koloniach, należy zgłosić je przede

  wszystkim do kuratorium oświaty właściwego ze względu na miejsce

  lokalizacji wypoczynku. W zależności od problemu, jakiego dotyczą

  nieprawidłowości, rodzice mogą także powiadomić właściwą (zgodnie z

  miejscem wypoczynku) powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, straż

  pożarną lub inne służby interwencyjne.

   

  Masz pytania?

   

  Zapraszamy również do odwiedzenia zakładki „Pytania i odpowiedzi” na

  stronie www.wypoczynek.men.gov.pl, w której umieszczono odpowiedzi na

  najczęściej pojawiające się wątpliwości dotyczące zasad organizacji i

  zgłaszania wypoczynku. Zachęcamy również do zapoznania się z

  informacjami na stronach internetowych kuratoriów oświaty.

   

  Przydatne serwisy internetowe poświęcone bezpiecznemu wypoczynkowi

   

  • W serwisie www.bezpiecznyautobus.gov.pl,wpisując numer rejestracyjny

  pojazdu, można otrzymać bezpłatną informację, czy autokar, który

  zawiezie dziecko na wakacje, ma aktualne badania techniczne i polisę

  ubezpieczeniową.

  • Warto odwiedzić stronę Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Polak za

  granicą” www.polakzagranica.msz.gov.pl, gdzie znajduje się bezpłatna

  aplikacja iPolak – niezbędnik w podróży. Aplikacja zawiera aktualne

  ostrzeżenia dla podróżujących publikowane przez MSZ.

  • Rejestracja podróży zagranicznej przez bezpłatny serwis „Odyseusz”

  www.odyseusz.msz.gov.pl. Dzięki rejestracji służby konsularne będą

  wiedziały

  o pobycie osoby na terenie danego państwa, a w razie sytuacji

  kryzysowych mogła udzielić szybkiej i skutecznej pomocy.

  • Zaleca się organizatorom wypoczynku letniego, kierownikom wycieczek,

  wychowawcom i opiekunom dzieci i młodzieży, aby mieli ze sobą adresy

  polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych wraz z telefonami

  kontaktowymi (dyżurnymi).

  • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało

  informację o bezpiecznym spędzeniu czasu podczas wakacji, m.in. program

  „Kręci mnie bezpieczeństwo” dostępny na stronie: www.mswia.gov.pl

  • Warto również zapoznać się z poradnikami MSWiA dotyczącymi zagrożeń

  terrorystycznych czy związanych z klęskami żywiołowymi i złymi warunkami

  pogodowymi: www.mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo

   

  Departament Informacji i Promocji

  Ministerstwo Edukacji Narodowej

   

 • Nowe konto bankowe

  Nowe konto bankowe

  Szanowni Państwo

  Uprzejmie informujemy, iż w Szkole Podstawowej nr 1 w Koluszkach od 01.05.2018r. nastąpiła zmian konta bankowego. W związku z tym prosimy o dokonywanie wpłat za obiady do  Banku PKO BP  o numerze konta: 16 1020 3378 0000 1602 0332 3730

 • MAMY NOWY ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

  MAMY NOWY ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

   Zgodnie z wieloletnią tradycją szkoły w czerwcu odbyły się wybory nowego zarządu Samorządu Uczniowskiego. 18 czerwca  miała miejsce jednodniowa kampania wyborcza. Wszyscy kandydaci, na plakatach wyborczych, prezentowali swoje postulaty.  Dzięki tym działaniom, każdy uczeń nie miał wątpliwości, na kogo oddać swój głos.

  SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

  przewodnicząca- Karolina Kubat  klasa 7 c

  zastępca – Kinga Kodłubańska  klasa 7 a

  Rada Samorządu Uczniowskiego

  Paulina Kubat  klasa 4 c

  Zuzanna Marczyk  klasa 4 d

  Maja Gradowska  klasa 4 b

  GRATULUJEMY I ŻYCZYMY OWOCNEJ PRACY!

   

 • Podziękowanie dla Samorządu Uczniowskiego

  Podziękowanie dla Samorządu Uczniowskiego

    Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego składają  serdeczne podziękowania wszystkim członkom Samorządu Uczniowskiego, którzy swoją pracą i zaangażowaniem wnieśli wiele dobra w życie szkolne.

  Wszystkim uczniom serdecznie dziękujemy za miłą współpracę, za uśmiech, życzliwość. Szczególne podziękowania kierujemy do Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego Karoliny Kubat, która swoim uśmiechem, pracowitością i wyjątkowym zaangażowaniem zasłużyła na największe uznanie!

    Drodzy uczniowie nabierzcie sił podczas wakacji, abyście mogli z jeszcze większym zaangażowaniem działać w Samorządzie Uczniowskim w przyszłym roku szkolnym.              Udanych wakacji!

  Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: Beata Starosta, Katarzyna Krajewska

 • Konkurs na najlepszych sportowców Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach

  Konkurs na najlepszych sportowców Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach

  Na zakończenie bieżącego roku szkolnego zorganizowany został po raz kolejny w naszej szkole konkurs na najlepszego sportowca w kategorii dziewcząt i chłopców. Regulamin plebiscytu uwzględnia aktywność kandydata, jego osiągnięcia sportowe w szkole i poza nią oraz jego popularność w środowisku szkolnym.

  Celem konkursu jest propagowanie sportu i rekreacji wśród młodzieży szkolnej oraz przedstawienie sylwetek uczniów, którzy wnieśli istotny wkład w dorobek sportowy szkoły.

  W roku szkolnym 2017/2018 w rywalizacji dziewcząt zwyciężyła uczennica klasy 7 c Natalia Stokwisz , wśród chłopców zwyciężył uczeń klasy 6 b Oskar Kacperski.

  Zwycięzcy plebiscytu zostali wyróżnieni na apelu szkolnym, otrzymując z rąk pani dyrektor Jolanty Dąbrowskiej pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe.

  Konkurs zorganizowali: pani Beata Starosta i pan Gabriel Kilian - nauczyciele wychowania fizycznego.

 • Podsumowanie konkursów i zawodów w II półroczu

  Podsumowanie konkursów i zawodów w II półroczu

  W dniu 20.06.2018 odbył się uroczysty apel. Dokonaliśmy podsumowania wyników naszych uczniów biorących udział w licznych konkursach i zawodach, ktore odbyły się w drugim półroczu roku szkolnego 2017/2018. Były nagrody, dyplomy, gratulacje Pani Dyrektor i pamiątkowe zdjęcia. 

  foto

 • Przygody Koziołka Matołka w IIa

  Przygody Koziołka Matołka w IIa

  Uczniowie klasy II a znają bohatera lektury, ale mistrzyniami w konkursie znajomości przygód Koziołka Matołka zostały: Sylwia Malecha, Daria Woźniak, Liwia Sych i Agnieszka Drabik. Brawo!

 • „Gimnazjaliści dzieciom…”

  „Gimnazjaliści dzieciom…”

       Koniec roku szkolnego to czas podsumowań. Dla klas II oddziałów gimnazjalnych to czas podsumowań projektów edukacyjnych, które drugoklasiści realizują w ramach podstawy programowej. Jedna z grup, w której skład wchodzili: Oliwia Balcerak, Julia Banaszkiewicz, Mateusz Dziąg, Nikola Rutkowska i Malwina Wawrzonek (wszyscy z klasy 2c) oraz Karolina Feja (z klasy 2a), realizowała projekt pod opieką nauczyciela polonisty – p. S. Daszkiewicz pt. „Gimnazjaliści dzieciom – czy możliwa jest nauka przez zabawę?”. Celem projektu było: poszerzenie wiedzy w zakresie edukacji teatralnej, planowanie i organizowanie pracy w grupie, propagowanie właściwych wzorców zachowań. Zadanie do najłatwiejszych nie należało, gdyż polegało na stworzeniu scenariusza przedstawienia teatralnego z morałem adresowanego do dzieci w wieku przedszkolnym, przygotowanie scenografii, rekwizytów i strojów dla wszystkich aktorów oraz wystawienie przedstawienia przed przedszkolakami. Przedstawienie zostało wystawione dwa razy: pierwszy raz w maju w Przedszkolu nr 3 w Koluszkach i drugi raz w czerwcu w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym w Brzezinach.

       W efekcie kilkumiesięcznej pracy powstało interaktywne przedstawienie pt. „W magicznej krainie jednorożców”, które od początku do końca było pomysłem młodzieży, nie wzorowali się na żadnej bajce, czy książce.

  Cała historia opierała się na motywie przyjaźni i samotności. Młodzi aktorzy podkreślili, że nikt nie lubi być sam i nie chce być odtrącony. Każdy pragnie mieć przyjaciela, kogoś bliskiego. W trakcie przedstawienia przedszkolaki mogły w nim aktywnie uczestniczyć: pomagali Zosi – głównej bohaterce (w tej roli Oliwia Balcerak) posprzątać las na prośbę Dębu Bartka (Malwina Wawrzonek), uwolnić jej przyjaciółkę Poziomkę (Karolina Feja), którą porwał zły chochlik (Mateusz Dziąg). Dzieci zbierały jagody, które rozsypały się Jagódce (Nikola Rutkowska) i pomagały Melodii (Julia Banaszkiewicz) nauczyć się choreografii, do konkursu „Jednorożec ma talent”. Za każde dobrze wykonane zadanie dzieci otrzymały cukierka. Przedstawienie zakończyło się wspólnym tańcem wszystkich dzieci.

         Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 oddziałów gimnazjalnych mieli ogromną satysfakcję z realizowanego projektu. Zrozumieli, że sprawianie radości drugiemu człowiekowi uskrzydla oraz że nauka przez zabawę jest możliwa.

   

  foto

 • Wycieczka Ic do straży pożarnej

  Wycieczka Ic do straży pożarnej

        Uczniowie z klasy I c na zakończenie roku szkolnego udali się na wycieczkę do Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach. W siedzibie straży pierwszaki obejrzały centrum dowodzenia, salę ćwiczeń i salę wykładową, gabinet komendanta, miejsca do spania i spożywania posiłków oraz sprzęt strażacki. Były też świadkami próbnego alarmu. Bawiły się w pianie gaśniczej, korzystały z kurtyny wodnej, grały w piłkę i budowały z piasku. Podczas posiłku pani Dominika malowała dzieciom twarze, dzięki czemu wśród pierwszaków pojawiły się tygryski, motylki, króliczki, pieski czy spidermany. W czasie spotkania nie mogło zabraknąć wskazówek na temat bezpiecznego zachowania się w czasie wakacji.

 • OGNISKO KLASOWE UCZNIÓW  II b

  OGNISKO KLASOWE UCZNIÓW  II b

     18 czerwca dzięki uprzejmości Państwa Feldtów - rodziców naszej koleżanki Natalki,  uczniowie klasy II b z wychowawcą bawili się na ognisku.

  Tata Natalki upiekł  kiełbaski i ziemniaczki. Mama podała wyjątkowo pyszne babeczki marchewkowe , napoje i wiele innych smakołyków. Przygotowali dla nas wiele atrakcji i niespodzianek. Były wspólne zabawy z piłką, jazda na hulajnogach, skoki na trampolinie, gry w badmintona, puszczanie baniek mydlanych i mnóstwo innych. Czas spędzony wspólnie to była świetna zabawa z nutą rywalizacji i udana integracja wychowawcy klasy, uczniów i rodziców.

    Zajęcia spędzone na powietrzu pozwoliły dzieciom obserwować przyrodę, a także przypomniały o przestrzeganiu zasad i słuchaniu poleceń. Drugoklasistom towarzyszyła radość i swoboda. Na koniec uczniowie nie zapomnieli posprzątać terenu ogrodu.

     Wychowawca klasy dziękuje  za udostępnienie terenu na ognisko oraz wszystkim rodzicom zaangażowanym w logistyczne przygotowanie imprezy.

  foto

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Koluszkach
  ul. Zagajnikowa 12
  95-040 Koluszki
 • 44 7145837

Galeria zdjęć