Nawigacja

Rok szkolny 2015/2016 Rok szkolny 2014/2015 Rok szkolny 2013/2014 Rok szkolny 2012/2013 Rok szkolny 2011/2012 Rok szkolny 2010/2011 Rok szkolny 2009/2010 Rok szkolny 2008/2009 Rok szkolny 2007/2008 Rok szkolny 2016/2017

Projekty/innowacje edukacyjne

Rok szkolny 2015/2016


Podsumowanie projektu edukacyjnego „RUCH TO ZDROWIE - KAŻDY O TYM WIE”

Projekt przygotowany i realizowany był przez panią Beatę Starostę – nauczyciela wychowania fizycznego.

Projekt edukacyjny przeznaczony był dla uczniów klas VI Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach.

Zadania projektowe były realizowane od listopada do maja.

Celem zajęć było uaktywnieni jak największej liczby uczniów klas VI oraz ogólny rozwój sprawności fizycznej. Założeniem tego projektu był nie tylko wszechstronny rozwój osobowości, ale również rozszerzenie aktywności ruchowej ucznia oraz jego uzdolnień motorycznych.

Podczas trwania projektu ,,RUCH TO ZDROWIE - KAŻDY O TYM WIE” uczniowie zmierzyli się z torem przeszkód: ogólnorozwojowym, elementami piłki koszykowej, piłki ręcznej, unihokeja oraz rzutów do celu, skoczności i wytrzymałości.


Podsumowanie projektu ,, SPORTOWE PRZERWY’’

Projekt przygotowany i realizowany był przez panią Beatę Starostę – nauczyciela wychowania fizycznego.

29 kwietnia zakończyła się realizacja projektu ,,SPORTOWE PRZERWY” adresowanego do uczniów klas V- VI. Celem głównym projektu było wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia poprzez doskonalenie własnych umiejętności oraz kształtowanie nawyku aktywnego wypoczynku.

Podczas realizacji projektu realizowane były zagadnienia z gier zespołowych, jako te, które dostarczają uczniom najwięcej radości i satysfakcji. Zajęcia miały charakter rekreacyjno–sportowy i odbywały się podczas piętnastominutowych przerw. Wprowadzenie projektu miało na celu uaktywnić ucznia, promować aktywne spędzanie czasu wolnego, wdrażanie ucznia do współpracy i podejmowania inicjatywy na rzecz promowania aktywności fizycznej, angażowanie młodzieży do różnych form aktywności ruchowych, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych, rozwój sprawność kondycyjnej i koordynacyjnej, edukację poprzez sport i integrację.


Innowacja ,,Czasopismo to źródło wiedzy i rozrywki"

   Innowacja jest zgodna z obowiązującą podstawą programową i skierowana do uczniów klasy trzeciej a Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach. Czas jej trwania to rok szkolny 2015/2016. Innowacja oparta jest na programie „JA I MOJA SZKOŁA” Program edukacji wczesnoszkolnej w klasach 1-3 szkoły podstawowej. Innowację wdraża mgr Aleksandra Januszewska.
   Nowatorstwo innowacji polega na tym, że treści z zakresu edukacji czytelniczej przekazywane są w sposób regularny, a nie okazjonalny (opracowanie jednego numeru czasopisma„Gazeta z klasą” w ciągu miesiąca). Tematyka dostosowana jest do potrzeb dzieci i wymogów współczesnej szkoły. Dzieci zawsze mogą korzystać z pomocy nauczyciela, koleżanek i kolegów. Scenariusze zajęć zaplanowano tak, by łączyły wszystkie edukacje. Uczniowie uczą się samodzielnego myślenia, podejmowania decyzji oraz trafnego wnioskowania poprzez pracę z czasopismem. Zwiększona zostaje ilość konkursów, prac plastycznych, technicznych i wycieczek dotyczących tematu czytelnictwa.
   Szkoła posiada pracownię informatyczną, bazę lokalową do przeprowadzania innowacji. Uczniowie mogą korzystać z programów multimedialnych, filmów zgromadzonych w bibliotece szkolnej oraz prezentacji wykonanych przez uczniów i nauczycieli. W dalszym ciągu będzie kontynuowana współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną w Koluszkach. Wykorzystane zostaną różnorodne pomoce dydaktyczne, które umożliwią osiągnięcie założonych celów.
   O skuteczności wprowadzonej w 2009/10 oraz 2012/13 roku innowacji ,,Czasopismo to źródło wiedzy i rozrywki", świadczy aktywne uczestnictwo uczniów w zajęciach, świadome i samodzielne wybieranie interesujących czasopism i zadowolenie z osiąganych sukcesów. Dzieci miały pewną dowolność w wyrażaniu przedstawionych wydarzeń, nie były ograniczone schematycznym działaniem, ale były kontrolowane ich emocje. Obserwatorem rezultatów innowacji była wychowawczyni oraz obserwujący zajęcia nauczyciele stażyści, a analizę i weryfikację zgromadzonych informacji przeprowadziła autorka innowacji i przedstawiła dyrektorowi szkoły.
   Sukces prowadzonej innowacji skłonił autorkę do powtórnego jej wdrażania.
   Innowacja ,,Czasopismo to źródło wiedzy i rozrywki", jest zgodna z obecnie obowiązującą podstawą programową i skierowana do uczniów klasy III a Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach. Czas jej trwania to rok szkolny 2015/2016. Innowacja oparta jest na programie „JA I MOJA SZKOŁA” Program edukacji wczesnoszkolnej w klasach 1-3 szkoły podstawowej.

Realizacja: Aleksandra Januszewska


Multimedia w nauczaniu języka polskiego – innowacja pedagogiczna dla uczniów klasy IV a,  przygotowana przez panią Gabrielą Czułno

Multimedia w szkole bez wątpienia są ważnym elementem edukacyjnym. Coraz częściej odchodzi się od tradycyjnej tablicy i kredy na rzecz nowoczesnych technologii, poszerzających możliwości przekazywania wiedzy w atrakcyjny sposób.

Wykorzystywanie multimediów w szkole, jest coraz popularniejsze i przynosi widoczne efekty. Tradycyjne metody kształcenia wobec dzisiejszego ucznia, dorastającego w społeczeństwie informacyjnym, w świecie zdominowanym przez media, radio, prasę, telewizję, Internet oraz różnego rodzaju akcesoria służące komunikacji czy rozrywce (a najczęściej łączące owe funkcje razem), staje się już niewystarczające. Współczesna szkoła jest miejscem, w którym wykorzystywane są książki, prasa, komputery     z dostępem do Internetu, telewizory, ale również takie multimedia jak: projektory, tablice interaktywne, interaktywne oprogramowanie, faxy, drukarki, skanery, ekrany projekcyjne,  tablety.

Za pomocą mediów wykorzystywanych w szkole, można pokazać zarówno obiekty i zjawiska odległe w czasie i przestrzeni, jak i współczesne, ale niedostępne bezpośredniej obserwacji. Multimedia wykorzystywane w placówkach oświatowych to nośniki informacji: dźwięku, grafiki, animacji, muzyki, video, których wykorzystanie w procesie przyswajania wiedzy przez ucznia, oddziałuje na wiele zmysłów, co wpływa bardzo korzystnie na zapamiętywanie. 

Jak wynika z lektury „Podstawy programowej kształcenia ogólnego” nadrzędnym celem edukacji winno być kształtowanie u uczniów umiejętności wykorzystywania zdobywanej wiedzy, aby    w ten sposób lepiej przygotować ich do pracy w warunkach współczesnego świata. Nauczyciele powinni więc stwarzać uczniom odpowiednie warunki do zdobywania umiejętności sprawnego wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z rozmaitych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.

Wychodząc naprzeciw potrzebom edukacyjnym szkoły, dzieci i ich rodziców opracowałam zasady innowacji. Głównym jej założeniem jest wykorzystanie komputera, tablicy multimedialnej i Internetu do nauki języka polskiego. Tematyka zajęć dostosowana jest do potrzeb dzieci i wymogów współczesnej szkoły. Scenariusze zaplanowałam tak, by łączyły w sobie wszystkie treści nauczania języka polskiego: mówienie, słuchanie, pisanie, czytanie, odbiór tekstów kultury, ale także naukę o języku.


 

Projekt edukacyjno - wychowawczy  ,,W MAŁYM CIELE WIELKI DUCH’’  dla uczniów klas IV

Projekt przygotowany  i realizowany przez panią Beatę Starostę – nauczyciela wychowania fizycznego.

Potrzeby  rozwojowe dzieci charakteryzują się dużą aktywnością ruchową.

Praca nasza powinna zwracać szczególną uwagę na ich reakcje i na właściwie dobrane   zadania   ruchowe,  aby   były   zgodne z możliwościami dzieci tj. nie były zbyt trudne, ani też zbyt łatwe do wykonania. Uczniowie powinni nauczyć się współpracy w grupie, pokonywać lęk, nabrać wiary we własne siły, odczuwać   radość   z   wykonywanego   zadania   jak   również   znać i stosować w życiu codziennym zasady czystej, jawnej i uczciwej rywalizacji w duchu ,,fair play’’.

Dlatego w  tym roku szkolnym będzie  realizowany projekt edukacyjno – wychowawczy dla klas IV ,, W MAŁYM CIELE WIELKI DUCH’’.

Mottem przewodnim rywalizacji sportowej jest hasło,, NIE WAŻNE CZY WYGRAŁEŚ, WAŻNE CZY SIĘ STARAŁEŚ’’.

Na realizację projektu składa się cykl zawodów sportowych w gry zespołowe  jak również wykonanie pracy plastycznej na określony temat.


                                         

 Projekt  ,, SPORTOWE PRZERWY’’  dla uczniów klas V – VI

Projekt opracowała i realizuje p. Beata Starosta – nauczyciel wychowania fizycznego.

W miesiącu listopadzie  wdrożony został do realizacji  projekt ,,SPORTOWE PRZERWY” adresowany do dziewcząt klas V- VI. Celem głównym projektu jest wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia poprzez doskonalenie własnych umiejętności oraz kształtowanie nawyku aktywnego wypoczynku.

Podczas realizacji projektu realizowane będą zagadnienia z gier zespołowych jako te, które dostarczają uczniom najwięcej radości i satysfakcji. Zajęcia mają charakter rekreacyjno – sportowy i odbywać się będą podczas piętnastominutowych przerw. Wprowadzenie projektu ma na celu uaktywnić dziewczęta, promować aktywne spędzanie czasu wolnego, wdrażać ucznia do współpracy i podejmowania inicjatywy na rzecz promowania aktywności fizycznej, angażowanie młodzieży do różnych form aktywności ruchowych, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych, rozwój sprawność kondycyjnej i koordynacyjnej, edukację poprzez sport i integrację.


 

Projekt edukacyjny  „RUCH TO ZDROWIE - KAŻDY O TYM WIE”

Projekt przygotowany  i realizowany przez panią Beatę Starostę – nauczyciela wychowania fizycznego.

Projekt edukacyjny jest przeznaczony dla uczniów klas VI Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach.

Zadania projektowe będą realizowane od listopada do kwietnia.

Celem zajęć jest uaktywnieni jak największej liczby uczniów klas VI oraz ogólny rozwój sprawności fizycznej. Założeniem tego projektu jest nie tylko wszechstronny rozwój osobowości ale również rozszerzenie aktywności ruchowej ucznia oraz jego uzdolnień motorycznych.

Podczas trwania projektu ,,RUCH TO ZDROWIE - KAŻDY O TYM WIE” uczniowie zmierzą się z torem przeszkód: ogólnorozwojowym, elementami piłki koszykowej, piłki ręcznej, unihokeja oraz rzutów do celu, skoczności i wytrzymałości.

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Koluszkach
    ul. Zagajnikowa 12
    95-040 Koluszki
  • (0-44) 7145837

Galeria zdjęć